REGUŁY DRUŻYNY WOJÓW GRODU WAŁCZ

1. BRACTWO

Bractwo składa się z drużyny w skład, której wchodzą: wojowie, niewiasty i rzemieślnicy. Obowiązuje hierarchia złożona z: niewolników, terminatorów i pełnoprawnych członków bractwa. Do grupy może wstąpić każdy kto ukończył 14 rok życia. Każda osoba w bractwie jest zobowiązana do składek. Członkowie drużyny mogą należeć tylko do jednego bractwa rycerskiego.

2. CELE

Celem drużyny jest popularyzowanie kultury wczesnego średniowiecza, a zwłaszcza okresu IX-XI wieku.

3. NIEWOLNICY

Nowicjuszem zostaje osoba wcześniej nie związana z bractwem i nie posiadająca doświadczenia. Czas nowicjatu trwa od 3-6 miesięcy. Warunkiem ukończenia nowicjatu jest: obecność na 3-5 pokazach, skompletowanie stroju (koszula, spodnie, buty). Kolor obowiązujący niewolnika to szary len. Na pokazach nie może używać ozdób i innych oznak bogactwa. Jako nowicjusz winien jest posłuszeństwo całej grupie i pozbawiony jest głosu na wiecu. Okres nowicjatu kończy się uroczystym złożeniem przysięgi, wybraniem imienia i określeniem swojego celu.

4. TERMINATORZY

Jest to osoba, która zakończyła okres nowicjatu z nadaniem imienia. Uczy się wybranego fachu jako: rzemieślnik lub wojownik przez czas 12 miesięcy. Ma prawo do zabrania głosu na wiecu, bez możliwości brania udziału w głosowaniu. Terminator może używać ozdoby i inne oznaki bogactwa oraz wszystkie kolory ubrań z wyjątkiem czerwieni. Zakończeniem terminu jest posiadanie swojego warsztatu przez rzemieślnika lub pełnego oporządzenia bojowego przez woja tarczownika lub łucznika. Tarczownik powinien do końca terminu posiadać: ochraniacze na ręce i nogi, czepiec, przyszywka, hełm, tarczę i wybrany rodzaj broni. Łucznik powinien do końca terminu posiadać: łuk, tuzin strzał, kołczan, karwasz i krótką broń. Okres terminu kończy się uroczystym złożeniem przysięgi oraz wykazaniem się swoimi umiejętnościami.

5. PEŁNOPRAWNY

Zostaje nim osoba, która ukończyła termin i jest już pełnoletnia. Ma prawo do brania udziału w wiecach i decydowaniu na nich o funkcjonowaniu bractwa. Posiada prawo do ubioru w kolorze czerwonym.

6. RADA STARSZYCH

Starszyzna składa się z pełnoprawnych członków bractwa. Posiada decydujący głos, rozstrzyga spory pomiędzy członkami drużyny i decyduje o finansach bractwa. Do rady starszych może przystąpić osoba, która zasłużyła się dla grupy.

7. WIEC

Wiec zbiera się po ogłoszeniu przez radę starszych. Obowiązują na nim stroje historyczne. Po rozpaleniu świętego ognia, porusza się na nim sprawy istotne dla bractwa oraz przeprowadza się postrzyżyny i nadanie pełnoprawnych praw. Wypowiadają się na nim pełnoprawni członkowie drużyny oraz terminatorzy. W głosowaniu biorą udział tylko pełnoprawni. Wszelkie sprawy rozstrzygane są przez głosowanie z zatwierdzeniem przez radę starszych. Wszelkie zmiany regulaminu ustalane są na wiecu.

8. WYPRAWY

Na czas wyprawy wojennej drużyna zbiera się wokół wodza wybranego przez radę starszych spośród pełnoprawnych i terminatorów. Obowiązuje bezwzględny posłuch wobec wodza. Podczas wyprawy każdy z członków powinien posiadać ekwipunek zgodny z epoką i z wyznaczonymi zadaniami. Nie posiadanie odpowiedniego oporządzenia wyklucza osobę z wyprawy.

9. PROPORZEC

Symbolem bractwa są dwa wilki zwrócone ku słońcu. Proporcem zajmuje się jedna osoba wyznaczona na wiecu.

10. ZAWOŁANIE

Stosuje się:
– Na Słońce!
– Na Wilka!
– Sława

11. SKRYBA I KRONIKA

Dla udokumentowania swojej działalności i zachowania wiedzy o bractwie prowadzona jest kronika przez skrybę.

12. O SPRAWACH

Członkiem bractwa przestaje być osoba w wyniku własnej rezygnacji, nie uiszczania składki przez 3 miesiące lub decyzji Wiecu. Obecność na spotkaniach i treningach jest obowiązkowa. Nie uczęszczanie na nie może spowodować wykluczenie lub inne kary nałożone przez Wiec.