Category: Wyprawy rok 2015 (page 2 of 10)

Wyprawy, które odbyły się w 2015 roku.

Festyn w Przełękach koło Trzcianki

http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1057180534313239
Bractwo Rycerzy Bezimiennych – Dru¿yna Wojów Grodu Wa³cz w Przy³êkach

Stawnica-2015

http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1054229857941640

Wiec Bractwowy 2015

http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1054301541267805
Wiec ten Wielki Zwaæ siê Biedzie. Nim ca³oœæ siê rozpoczê³a nasz¹ Drog¹ Cz³onkinie Po¿egnaliœmy . Niech jej pamiêæ w sercach naszych pozostanie.!!! Chwa³a Jej Pamiêci !!! Nastêpnie cztery osoby do terminu przyst¹pi³y i dwie na Pe³noprawnych drogê wkroczy³y. No i do Rady Starszych Jedna do³¹czy³a. Na spotkaniu wiele tematów poruszono i spraw uzgodniono. Dobrze siê bawili i pojedli i popili !!! (:

II Historyczny Turniej Łuczniczy o Miodzik z Mabon

http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1051636994867593
II Historyczny Turniej £uczniczy o Miodzik z Mabon 2015.09.19-20. Dziêkójemy Serdecznie za Wspólne Zmagania (:

Gramy dla Igora – Piła

http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1047773358587290
Gramy dla Igora – Pi³a – 2015.09.12

Older posts Newer posts