http://www.facebook.com/permalink.php?id=350829088281724&v=wall&story_fbid=1076189875745638
Odwiedziny w Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w GnieŸnie (: dziêkójemy za wspania³¹ wystawe i Zapraszamy Serdecznie. Jest co zobaczyæ (:oto kilka zdjêæ na pokuszenie waszych serc (: